Inštitúcie Európskej únie

Aby sme rozumeli procesu tvorby zákonov Európskej únie , aby sme rozumeli práci jednotlivých inštitúcií a poznali ich zloženie, vytvorili sme informačné panely o jednotlivých inštitúciách Európskej únie:

Európsky parlament - priamo volený orgán EÚ s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou

Európska komisia - podporuje všeobecné záujmy EÚ prostredníctvom navrhovania a presadzovania právnych predpisov, ako aj vykonávania politík a rozpočtu EÚ

Rada EÚ - zastupuje hlas vlády krajín EÚ, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie

Európska rada - vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie

Európsky dvor audítorov - kontroluje, či sa finančné prostriedky EÚ správne vyberajú a používajú, a pomáha zlepšovať finančné hospodárenie EÚ

Súdny dvor Európskej únie - zabezpečuje rovnaký výklad a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v každej krajine EÚ, zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov EÚ zo strany krajín a inštitúcií EÚ

Európska centrálna banka - riadi euro, udržiava stabilné ceny a vedie hospodársku a menovú politiku EÚ